Ko Hoʻo Ngaohiʻanga Koloa Fakaʻilekitulōnika Falalaʻa
Hoa Ngāue Tokoní

ʻI he taukei fakaʻofoʻofa, taukei ʻi he faʻa ngāué, mo e meʻangāue fakaʻaati ʻa e siteití, MOKO ko hoʻo
ʻalu ki he ngaahi ngaue ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina.

MOKO: Ko ha kautaha EMS taki ʻi Siaina

Ko e MOKO ko e kautaha tokoni fakaʻilekitulonika ia ʻa Siaina, ʻoku mau tokoni atu ke liliu hoʻo ngaahi fakakaukaú ke moʻoni. ʻOku ʻikai ko ha kautaha meʻangaue fakaʻilekitulonika pe kitautolu, kae mahuʻinga angé, ko ho hoa pisinisi mahuʻinga kimautolu, ngāue vāofi mo koe ʻi he kotoa hoʻo ngāué, mei he ʻenisiniá ki he ngaohiʻanga koloá mo e ngāue ʻoku fai ʻi he ʻosi ʻa e tuʻuakí.

Te ke lava maʻu pe ʻo falala mai kiate kimautolu ki he ngaahi tokoni ki he ngaohiʻanga koloa lelei mo lelei ʻo e fakamole. ʻOku fakaʻatā kimautolu ʻe heʻemau tokoni turnkey ke mau fakakakato hoʻomou ngāué ʻi ha kiʻi taimi nounou, neongo ʻoku fakaʻata kitautolu ʻe he ngaohiʻanga koloa ʻi he fale ke tau puleʻi ʻa e tuʻunga lelei mo e fakamole ki ha tuʻunga lahi.

Taʻofi ʻe taha ʻa e Ngaahi Tokoni ki hono Ngaohi ʻo e Ngaahi Meʻa Fakaʻileki

Mei hono faʻufaʻu ʻo e foʻi fakakaukau, ʻenisinia, mo e prototyping, ki he ngaahi tulamá mo e ngaahi ngāue ʻoku fai ʻi he ʻosi ʻa e tuʻuakí, ʻoku mau ʻoatu ha ngaahi tokoni ki hono ngaohi ʻo e ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika ke liliu hoʻo ngaahi fakakaukau ke hoko ko ha koloa ʻi he funga laupapa.

Ngaahi Tohi Fakamoʻoní

ʻOku tohi fakamoʻoniʻi ʻa e MOKO mo e ISO9001:2015, ISO14001, ISO13485, RoHS, mo e UL ʻoku hiki atu, ʻoku tau tukupa maʻu pe ke stringent mapuleʻi lelei e tuʻunga lelei.

Tufakiʻanga naunau ʻa e kasito

Mape ʻo e māmaní

Ko ʻEtau Ngaahi Fakamatala FakamuimuiTahá

Mateuteu ke Maʻu ha Kupuʻi Lea?

Fakaʻaongaʻi lelei ʻemau kulupu fengaueʻaki mo sio ki he meʻa ʻe lava ke fai ʻe he MOKO tekinolosia maʻau.

Scroll ki ʻolunga
Scroll ki ʻolunga